ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564

อ่าน 1,445 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 พฤศจิกายน 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท หรือ หลักสูตรปริญญาเอก โดยภาควิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรจะทำการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ ด้วยวิธีการสอบประเมินความสามารถและสอบภาษาอังกฤษ โดยผู้สนใจขอให้อ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครให้ครบถ้วนได้ที่ ไฟล์แนบ PDF ประกาศ สำหรับผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยดำเนินการผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย ในรอบ 1, รอบ 2 และรอบ 3 ดังนี้


รอบ 1    ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563


รอบ 2    ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

รอบ 3    ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564


ดูรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับเข้าศึกษาในแต่ละรอบ ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.kmutnb.ac.th   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยกิจการนักศึกษา และหน่วยหลักสูตร พัฒนาวิชาการและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โทร. 0 2555 2000 ต่อ 4230, 4220