ฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการอบรมเสริมทักษะทางฟิสิกส์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการอบรมเสริมทักษะทางฟิสิกส์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

อ่าน 223 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 พฤศจิกายน 2563

    ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดโครงการอบรมเสริมทักษะทางฟิสิกส์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนกรรณสูต จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 434 คน โดยมุ่งหวังการจัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น มีทักษะและสามารถบูรณาการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การทดลองทางฟิสิกส์ได้ โดยมีคณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมฯ มาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ


ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม (คลิ๊กที่นี่)