คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16  (The 16th Thailand Chemistry Olympaid: TChO)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th Thailand Chemistry Olympaid: TChO)

อ่าน 367 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
17 พฤศจิกายน 2563

    ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์     (มูลนิธิ สอวน.) ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ได้จัดงานแถลงข่าวเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ รตะนานุกูล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานร่วมในพิธีแถลงข่าวที่ผ่านมา  ซึ่งเดิมการแข่งขัน   จะจัดขึ้นในวันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 สอวน. ได้มีการประชุมร่วมกับประธานศูนย์ทุกมหาวิทยาลัย และเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการจัดการแข่งขันในวันที่ 5 – 9  ธันวาคม 2563 ทั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกอบด้วย นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน      ครูผู้แทนศูนย์ ครูสังเกตการณ์ กรรมการฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ บุคลากรภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และนักศึกษาพี่เลี้ยงช่วยงาน รวมทั้งสิ้น 250 คน  สามารถดูกำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TCHO2020/