ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิ ดร.แถบ นีละนิธิ

    ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ได้รับการพิจารณาจาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 53 ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีรายชื่อและประเภทการรับรางวัล ดังนี้

            ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1

                              นางสาวปารณีย์ ภู่กิ่ง                ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

            ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต

                             นางสาวฑิฒฐิฏา เอียดเกลี้ยง       ภาควิชาคณิตศาสตร์

                             นายธนภัทร ก๋อยสุวรรณ              ภาควิชาคณิตศาสตร์

                             นายอาจหาญ จิตต์ปลื้ม               ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม

            ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

                             นางสาวณัฐสุดา ยกภู                  ภาควิชาคณิตศาสตร์

                             นายธนวัฒน์ อันประเสริฐพร          ภาควิชาคณิตศาสตร์

                             นางสาวมัณฑิญา รธนิธย์              ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม

        การประกาศผลรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ข้อมูลอ้างอิง>>>http://www.tabfund.sc.chula.ac.th

12 พฤศจิกายน 2563

ห้องภาพ