คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดการประชุมวิชาการ The 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดการประชุมวิชาการ The 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering

อ่าน 146 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 พฤศจิกายน 2563

  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับศูนย์บริการเทคโนโลยีไทย – ออสเตรเลีย ได้จัดการประชุมวิชาการ The 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2020) เมื่อวันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานครฯ การประชุมวิชาการนี้จัดขึ้นในธีม “Ideation to Reality” โดยมีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ นักวิจัยได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต การประชุมครั้งนี้ได้รวบรวมนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนั้นปีนี้จึงเป็นปีแรกที่จัดประชุมวิชาการ JCSSE ผ่านโปรแกรม ZOOM