ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2/2563

อ่าน 415 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 พฤศจิกายน 2563

  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2/2563 โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกสมควรได้รับทุนดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดท้ายประกาศให้ครบถ้วนจากไฟล์ PDF ที่แนบมา พร้อมส่งเอกสารต่างๆ มาที่ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563