ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาคเรียนที่ 2/2563

อ่าน 688 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 พฤศจิกายน 2563

    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรปกติที่สมควรเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศจากไฟล์ PDF ที่แนบมานี้ และนักศึกษาดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.