ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

อ่าน 577 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 พฤศจิกายน 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ให้นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อลงนามในใบสำคัญรับเงิน โดยถ่ายเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษา ยื่นที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจดูรายชื่อและอ่านรายละเอียดท้ายประกาศจากไฟล์ PDF ที่แนบมานี้