ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

อ่าน 509 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 ตุลาคม 2563

 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทุนการศึกษา จึงขอให้นักศึกษาตรวจดูรายชื่อในประกาศ (ไฟล์PDF ที่แนบมา) และรายงานตัวพร้อมกับลงนามในใบสำคัญรับเงิน โดยสำเนาเอกสารบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาอยู่หน้าเดียวกัน ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563