ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการสมทบพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

อ่าน 420 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
28 ตุลาคม 2563

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทุนการศึกษา จึงขอให้นักศึกษาตรวจดูรายชื่อในประกาศ (ไฟล์PDFแนบมา) และรายงานตัวพร้อมกับลงนามในใบสำคัญรับเงิน โดยสำเนาเอกสารบัตรประชาชนและบัตรนักศึกษาอยู่หน้าเดียวกัน ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563