ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

อ่าน 608 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 ตุลาคม 2563

  นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ (ไฟล์ PDF ที่แนบมา) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นเอกสารเพื่อขอรับการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563ได้ที่กรรมการกิจการนักศึกษา ภาควิชาที่ตนเองสังกัด ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563