นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับทุน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2564

นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับทุน เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2564

อ่าน 251 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 ตุลาคม 2563

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิไล รังสาดทอง นักวิจัยภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

     สำหรับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) นั้น เป็นทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยที่จัดให้มีประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้สร้างกลุ่มวิจัยให้มีความเข้มแข็ง โดยเน้นหนักในการพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาประเทศและสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ ผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สรรหาจากการสำรวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนำจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งการเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิ