ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในภาคเรียนที่ 2/2563

อ่าน 786 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
19 ตุลาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จะพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ โดยนักศึกษาติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัคร/หลักฐาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่กรรมการกิจการนักศึกษาภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ทั้งนี้ ขอให้ศึกษารายละเอียดได้ที่ไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประกาศนี้

ดาวน์โหลด