นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020

นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้รับรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2020

อ่าน 195 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 ตุลาคม 2563

    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกและรับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน Senior Project  ในงาน รางวัลดาวรุ่งวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ประจำปี พ.ศ. 2563 (Young Rising Stars of Science Award 2020) มีดังนี้ 

กลุ่มตัวแทนจากหลักสูตร MA ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

จากผลงานเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

ประกอบด้วย

น.ส.กมลวรรณ บุญโนทก

น.ส.รสนันท์ จันทร์ดำรงค์

น.ส.กิตติยา หุ่นยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ

กลุ่มตัวแทนจากหลักสูตร MC ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

จากผลงานเรื่อง แอปพลิเคชันสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขและแมว 

ประกอบด้วย

นายชัยกาญน์ บุญยัง

นายภพธร โค้วฮวดใช้

นายอดุลย์วิทย์ ตโมหรณวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.เสาวลักษณ์ เจศรีชัย

    สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนิสิต นักศึกษา ในการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องต่อไป โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งร่วมนำเสนอผลงานและได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร