การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การรับสมัครผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

อ่าน 185 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
15 ตุลาคม 2563

  บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปี่ที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะสมัครขอรับทุนให้ดูรายละเอียดการรับสมัครที่ไฟล์ PDF แนบมากับประกาศนี้ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ภาควิชา IC CS MA และ AS ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากภาควิชาที่สังกัด แล้วจึงส่งเอกสารต่างๆ ไปยังหน่วยกิจการนักศึกษาภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563