สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีและผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสถาบัน TFII

สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีและผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน เยี่ยมชมศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสถาบัน TFII

อ่าน 49 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 กันยายน 2563

    วันที่ 16 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีและผู้สมัครเข้าร่วมศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน และได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าชมห้องปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้อง Lab ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส TFII โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา แก้วมณี ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกัน หลังจากนั้นได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมการเกษตร และพาชมนวัตกรรมของสถาบัน TFII  การเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิตสินค้าเกษตรให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐาน และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร โดยจะมีกำหนดพิธีเปิดศูนย์ฯ ภายในปีนี้