รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมประชุมAIC ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าร่วมประชุมAIC ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อ่าน 128 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 กันยายน 2563

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และเป็นผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ในพื้นที่ เขต 2 จังหวัดนครปฐม โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมรับฟังนโยบายและแผนการดำเนินงานจากตัวแทนศูนย์ฯ AIC 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และเกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในงานนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้นำผลงานวิจัยด้านการเกษตรจัดแสดงนิทรรศการให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ชมและศึกษา ณ คณะนวัตกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 10 กันยายน 2563


ติดตามภาพข่าวเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่