คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

อ่าน 20 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 กันยายน 2563

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมผู้บริหารต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุดซาคำ รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร นางจิตติมา สุวรัตน์ และ นางวันศิริ เจาตระกูล เพื่อเยี่ยมชมคณะ ณ ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. วันที่ 9 กันยายน 2563