มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อ่าน 295 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
9 กันยายน 2563

  ด้วยมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่สนใจจะขอรับทุนสามารถดูรายละเอียดจากไฟล์ PDF ที่แนบมากับข่าวประชาสัมพันธ์นี้ โดยผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการภาควิชาที่ตนเองสังกัด แล้วจึงส่งหลักฐานต่างๆมายังหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด