ขอประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2564

ขอประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2564

อ่าน 81 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 สิงหาคม 2563

  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience, Association-sans-but-lucratif) ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการรับนักศึกษาต่างชาติระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ถึงปริญญาเอก จากประเทศสมาชิก  IAESTE 90 ประเทศเพื่อเข้าฝึกงานด้านเทคนิค ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดและแบบฟอร์มเอกสาร PDF FILE มากับประกาศนี้ โดยกำหนดส่งกลับไปยังสำนักงาน IAESTE Thailand หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-555-2177 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563