ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564

ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564

อ่าน 163 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 สิงหาคม 2563

  บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับกำหนดการเปิดระบบออนไลน์เพื่อยื่นเอกสารการรับสมัครจะเริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 จนถึง เดือน พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครให้ดูรายละเอียดไฟล์เอกสารแนบ PDF จากข่าวประกาศนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416 - 2417