ติดต่อเรา

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

1518 ถนนประชาราษฎร์1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
10800

โทร. +66 2 555-2000 ต่อ 4225
แฟกซ์ +66 2 587-8259

21 กุมภาพันธ์ 2560