ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563

อ่าน 140 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
11 สิงหาคม 2563

    ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน มจพ. ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นั้น พิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตราการในการป้องกันและยับยั้งของโรค จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เพิ่มเติม โดยคณะ วิทยาลัยและส่วนวิชาการ สามารถกลับมาจัดการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเต็มคาบ (On site) ได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากมีการระบาดของโรครุนแรงขึ้นอีกครั้ง โดยต้องมีความพร้อมในการกลับสู่แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและออนไลน์ได้ทันที และจะต้องปฏิบัติมาตราการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมาตราการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563