ประกาศผลการรับสมัคร รายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

ประกาศผลการรับสมัคร รายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

อ่าน 115 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 สิงหาคม 2563

ขอเชิญบุคลากรทุกท่านใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หน่วยเลือกตั้งประจำส่วนงาน ทั้งนี้ บุคลากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถดูรายชื่อ และหมายเลขผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งฯ จากไฟล์ PDF ที่แนบมากับประกาศนี้