ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

อ่าน 72 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 สิงหาคม 2563
ขอเชิญบุคลากรใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงานของส่วนงาน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หน่วยเลือกตั้งส่วนงาน ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จากไฟล์ PDF ที่แนบมายังประกาศนี้