สำนักงานคณบดี

นางสาววรรณศิริ มิถอย

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นายปิยะวัฒน์ สุธา

หัวหน้างานบริการสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวจันทร เพ็ชรอำไพ

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวเพ็ญศรี ชื่นชม

หัวหน้างานคลัง

นางรุ้งดาว จำเนียร

หัวหน้างานวิชาการ

นายภาศกร พันธ์ุรอด

หัวหน้างานแผนและการพัฒนา

นางพุทธชาติ บรรดาศักดิ์

หัวหน้างานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และสุขาภิบาล

21 กุมภาพันธ์ 2560