สำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

อ่าน 1,168 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2560


นางสาววรรณศีริ มิถอย
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


นายปิยะวัฒน์ สุธา
หัวหน้างานบริการสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์


นางสาวจันทร เพ็ชรอำไฟ
หัวหน้างานบริหารและธุรการ


นางสาวเพ็ญศรี ชื่นชม
หัวหน้างานคลัง


นางรุ้งดาว จำเนียร
หัวหน้างานวิชาการ


นายภาศกร พันธ์รอด
หัวหน้างานแผนและการพัฒนา


นายงามพล สุวรรณถาวร
หัวหน้างานพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และสุขาภิบาล