ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

อ่าน 109 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
31 กรกฎาคม 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อตนเองและอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (ไฟล์PDF) โดยนักศึกษาต้องมารายงานตัวพร้อมส่งเอกสารต่างๆ ที่ ห้องกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563