คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

อ่าน 239 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 กรกฎาคม 2563

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมรินทร์ รัตนะวิศ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ดร. ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาและทางการพยาบาลให้มีความเข้มแข็ง ด้านความรู้ทางวิชาการ ด้านการทำวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม และการวิจัย พัฒนา และดำเนินการหลักสูตรต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563