ประกาศ การให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ประกาศ การให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในประเทศของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

อ่าน 616 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
16 กรกฎาคม 2563

 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษา ปริญญาตรี ปี 2 - ปี 4 ในประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ที่สนใจจะต้องสมัครและผ่านการพิจารณาจากกรรมการกิจการนักศึกษา ภาควิชาที่ตนเองสังกัด เพื่อพิจารณาคัดเลือกและส่งแบบเสนอชื่อที่หน่วยทุนการศึกษา ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด