ภาควิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิชัย สียางนอก

หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อ.ดร.สุริยา ฤธาทิพย์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

21 กุมภาพันธ์ 2560