ภาควิชา

รศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.สมิทธิชัย สียางนอก

หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม

ดร.ชัชวาล สิงหะพล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อ.ดร.สุริยา ฤธาทิพย์

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์

หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์

21 กุมภาพันธ์ 2560