ภาควิชา

ภาควิชา

อ่าน 18,715 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2560


ผศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์


ผศ.ดร.ปริญญา คงพรม
หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม


ดร.ชัชวาล สิงหะพล
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


ผศ.ดร.รสมันต์ จงเจริญ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม


ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์


ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์