ภาควิชา

ภาควิชา

อ่าน 582 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2560


ผศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์


รศ.ดร.ยิ่งพิศ พรพัฒน์กุล
หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม


ผศ.วิทยา เหล็กไหล
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


ผศ.ดร.รสมันต์ จงเจริญ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม


ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์


ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี
หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์