ภาควิชา

ภาควิชา

อ่าน 59,659 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2560


รศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน
หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์


ผศ.ดร.ปริญญา คงพรม
หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม


ดร.ชัชวาล สิงหะพล
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


อ.ดร.สุริยา ฤธาทิพย์
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม


ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์และอุปกรณ์การแพทย์


ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์
หัวหน้าภาควิชาสถิติประยุกต์