คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการประชุมเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่แทนการใช้เอกสาร มคอ.

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดการประชุมเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่แทนการใช้เอกสาร มคอ.

อ่าน 234 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ  อ่ำชิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เป็นผู้บรรยาย ในการประชุมเชิงเสวนาเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำ OBE ใหม่แทนการใช้เอกสาร มคอ. เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สู่กระบวนการให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ร่วมประชุมทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูมและผู้เข้าร่วมฟังการประชุม ณ ห้องประชุม 223 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ วันที่ 30 มิถุนายน 2563