อาจารย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัล Best Presentations งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICINC 2020 ประเทศเนเธอร์แลนด์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัล Best Presentations จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "Activity Classification using Backpropagation Neural Networks for the Daily Lives of the Elderly" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICINC 2020 (2020 3rd International Conference on Information, Networks and Communications) ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2563  ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่นำเสนอผลงานวิจัยจนได้รับรางวัลและนำชื่อเสียงของคณะได้เป็นที่รู้จักสู่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

30 มิถุนายน 2563

ห้องภาพ