ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการซื้อคู่มือนักศึกษา วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการซื้อคู่มือนักศึกษา วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกำหนดการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2563

อ่าน 1,430 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
1 มิถุนายน 2563

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแจ้งกำหนดการต่าง ๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดดังนี้ (ตามไฟล์แนบPDF)