ขอประชาสัมพันธ์​เอกสารรวมเล่มองค์ความรู้ในงาน KM Sharing​ Day ประจำปี 2563

ขอประชาสัมพันธ์​เอกสารรวมเล่มองค์ความรู้ในงาน KM Sharing​ Day ประจำปี 2563

อ่าน 279 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
22 พฤษภาคม 2563

ขอประชาสัมพันธ์​เอกสารรวมเล่มองค์ความรู้ในงาน KM Sharing​ Day ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลั​ย  ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ รวมถึงขอเชิญบุคลากร​ร่วมชมคชิปวิดีโอองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ และขอเชิญร่วมกดไลท์ให้กำลังใจกับผลงานจากบุคลากรของคณะที่เข้าร่วมประกวดครั้งนี้ ( ลำดับที่ 18 เรื่อง วิธีสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 (ศูนย์)​ โดย อ.เอิญ สุริยะฉาย https://youtu.be/1jhXYkTc2vg )​


องค์ความรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show&Share ที่นำเสนอผ่าน Clip VDO

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง YouTube Channel : KM ZONE KMUTNB


1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

หัวข้อองค์ความรู้ : การกำหนดทิศทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ (องค์ประกอบที่ 1) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

ผู้นำเสนอ ผศ.ดร.ณัฐธยาน์  ชูสุข และนางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข 

รับชมคลิป https://youtu.be/_qFBSoqjeOw


2. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

หัวข้อองค์ความรู้ : ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม อาคารรูปแบบไทยที่ใส่ใจต่อผู้สูงอายุ 

ผู้นำเสนอ อาจารย์ภูริน หล้าเตจา 

รับชมคลิป https://youtu.be/secnxyWgb24


3. คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

หัวข้อองค์ความรู้ : การประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้นำเสนอ  ผศ.ประหัสชัย ระมาศ 

รับชมคลิป  https://youtu.be/1VYh_ZHUvtw


4. คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

หัวข้อองค์ความรู้ : การเลือกภาพยนตร์มาเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอน 

ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.ณัฏฐิรา หอพิบูลสุข 

รับชมคลิป https://youtu.be/Mmgj3QrmeLA


5. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หัวข้อองค์ความรู้ : การเรียนไม่น่าเบื่อผ่าน Active Learning 

ผู้นำเสนอ  รศ.ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพ 

รับชมคลิป https://youtu.be/wqmpPzncBCI


6. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  

หัวข้อองค์ความรู้ : การสร้างการมีส่วนร่วมและการวัดผลของนักศึกษาในชั้นเรียนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Nearpod 

ผู้นำเสนอ  อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย 

รับชมคลิป https://youtu.be/jLlswuL3uew


7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หัวข้อองค์ความรู้ : การใช้โปรแกรม Zoom เพื่อการประชุมออนไลน์และการเรียนการสอน 

ผู้นำเสนอ  ผศ.ดร.นพรัตน์ สีม่วง

รับชมคลิป https://youtu.be/EQPknOpFHF0


8. คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 

หัวข้อองค์ความรู้ : การใช้แอพพลิเคชั่น BBC Learning English ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ผู้นำเสนอ  อาจารย์ดวงตา ใจเพชร 

รับชมคลิป https://youtu.be/qgQYbUpOsTQ


9. คณะบริหารธุรกิจ  

หัวข้อองค์ความรู้ : กระบวนการให้คำปรึกษาของ Rayong Happy Care Center 

ผู้นำเสนอ ผศ.ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย์ 

รับชมคลิป https://youtu.be/UMiP2yxov9o


10. คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  

หัวข้อองค์ความรู้ : การบูรณาการการบริการวิชาการและการสร้างเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ 

ผู้นำเสนอ  รศ.ดร.สุนาริน จันทะ และผศ.ดร.อรอุไร แสงสว่าง 

รับชมคลิป https://youtu.be/dVf42tMbrv0  


11. บัณฑิตวิทยาลัย 

หัวข้อองค์ความรู้ : ระบบสารสนเทศทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้นำเสนอ  นางสาวศันสนีย์ เอมปรากฏ 

รับชมคลิป https://youtu.be/JMDXZNiCbmQ


12. วิทยาลัยนานาชาติ 

หัวข้อองค์ความรู้  : กลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (ฉบับอพยพหนีไวรัส) 

ผู้นำเสนอ  อาจารย์อัจฉรียา รอบกิจ 

รับชมคลิป https://youtu.be/VOHNaZjNc6I


13. สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อองค์ความรู้ : ทำกราฟิกง่ายๆ ด้วยการ Download Theme จาก Website ที่แจกภาพฟรี 

ผู้นำเสนอ นางสาวกุณฑล กระบวนรัตน์ 

รับชมคลิป https://youtu.be/lzc5ahW4HbY


14. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิตัล 

หัวข้อองค์ความรู้ : การพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ผู้นำเสนอ นางสาวทณิชนันทน์ บุญสว่าง 

รับชมคลิป https://youtu.be/-MXUNrWNqgM


15. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

หัวข้อองค์ความรู้ : การสร้างงานออกแบบกราฟิกด้วย www.canva.com 

ผู้นำเสนอ  นางสาวอริยา แก้วคำบ้ง 

รับชมคลิป https://youtu.be/w1tBUnTkli0


16. สำนักหอสมุดกลาง 

หัวข้อองค์ความรู้ : LINE Notify 

ผู้นำเสนอ นายยุทธชัย   สมมุติ 

รับชมคลิป https://youtu.be/xtYUOEYMu9E


17. สำนักงานอธิการบดี 

หัวข้อองค์ความรู้ : การจัดกิจกรรมขั้นตอนสนับสนุนการทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างแนวทางในตำแหน่งที่สูงขึ้น 

ผู้นำเสนอ นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งรอด 

รับชมคลิป https://youtu.be/7O0val9ank8


18. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

หัวข้อองค์ความรู้ : วิธีสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 (ศูนย์) (First Online Class) 

ผู้นำเสนอ อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย 

รับชมคลิป https://youtu.be/1jhXYkTc2vg


19. คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อองค์ความรู้ : Poltier cooling fan prototype ตัวต้นแบบพัดลมเย็นเพวเทียร์ 

ผู้นำเสนอ อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 

รับชมคลิป  https://youtu.be/vAJq5SQ6IrM


20. สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หัวข้อองค์ความรู้ : การใช้ Google Form To LINE Notify 

ผู้นำเสนอ นายถนอม อุ่นประเสริฐ 

รับชมคลิป https://youtu.be/anjrApu4DPE


21. สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 

หัวข้อองค์ความรู้ : การตรวจเช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศบ้านอย่างง่ายด้วยแคลมป์มิเตอร์ 

ผู้นำเสนอ นายสรายุทธ มณีงาม 

รับชมคลิป https://youtu.be/LB5sXjXQ_C8

 

22. บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

หัวข้อองค์ความรู้ : เทคนิคในการหาตำแหน่งฝึกงานในศูนย์วิจัยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ 

ผู้นำเสนอ ดร.รัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร์ 

รับชมคลิป https://youtu.be/FPb6eXqOsfI

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลด​เอกสารรวมเล่มองค์ความรู้ในงาน KM Sharing​ Day ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลั​ย  ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ ได้จากข่าวประชาสัมพันธ์นี้

เอกสารที่1 คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารที่2 คลิ๊กดาวน์โหลดที่นี่