ประกาศ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

ประกาศ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3)

อ่าน 117 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
30 เมษายน 2563

  ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีประกาศ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) และให้ขยายระยะเวลาการปิดทำการเป็นเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบมานี้