ประกาศกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

อ่าน 894 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
24 เมษายน 2563

 ประกาศ คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชาสถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ ขอให้ดูรายละเอียดที่ไฟล์แนบ pdf