ปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีจำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่


  ลำดับชื่อหลักสูตร ตัวย่อ ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร เอกสารหลักสูตร
  1.
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
  DAP
  ภาษาไทย
  2.
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
  DAST
  ภาษาไทย
  3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถิติประยุกต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)E-DASTภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
  4.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ
  DBIT
  ภาษาไทย
  ดาวน์โหลด
  5.
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  DBT
  ภาษาไทย
  6.
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  DCS
  ภาษาไทย
  7.
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  DENVTM
  ภาษาไทย
  8.
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม๒
  DIC
  ภาษาไทย
  9.
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
  E-DMA
  ภาษาอังกฤษ

11 มกราคม 2560