ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

อ่าน 6,075 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
11 มกราคม 2560

หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) (EDMA)
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (DIC)
  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ (DBIT)
  4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (DCS)
  5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (DAST)