ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

   ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีมติอนุมัติ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 นั้น และมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งมี 4 ท่าน คือ

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา สุมณศิริ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษรารัตน์ อักษรรัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

   4. ดร.จารุณี สุนทรานนท์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

8 เมษายน 2563

ห้องภาพ