ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2564

   ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2564 ผ่านระบบเสนอโครงการฯ www.rp.sci.kmutnb.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ท่านที่สนใจโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์แนบ PDF ได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยนี้

7 เมษายน 2563