ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ขอยกเลิกการนัดปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ขอยกเลิกการนัดปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

อ่าน 812 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 มีนาคม 2563

    ตามที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้นัดปฐมนิเทศวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 223 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษานั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวและขอชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อรับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน ตามประกาศแนบไฟล์ PDF มายังข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป

ดาวน์โหลด