มจพ. ประกาศเรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงเวลาของการป้องกันและเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

มจพ. ประกาศเรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงเวลาของการป้องกันและเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่าน 215 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
18 มีนาคม 2563

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศเรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงเวลาของการป้องกันและเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 จึงขอให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด