นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับทุนและรางวัลการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทยในสาขาการประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับทุนและรางวัลการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทยในสาขาการประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตประจำปีการศึกษา 2558

อ่าน 564 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
12 มกราคม 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาสถิติประยุกต์ที่ได้รับทุนและรางวัลการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทยในพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาที่เรียนสาขาการประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30-13.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล ปาร์คนายเลิศ ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร