ประกาศ มจพ. เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ประกาศ มจพ. เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

อ่าน 133 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 มีนาคม 2563

    ตามที่ มจพ. ได้ประกาศเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าข่ายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง จึงประกาศขอความร่วมมือบุคลากรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งในพื้นที่ส่วนตนและในพื้นที่ส่วนรวมทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ โดยกำหนดให้ วันที่ 10 - 13 มีนาคม 2563 เป็นวัน Big Cleaning Day ของมหาวิทยาลัย