คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมควรรับทุนพัฒนาวิชาการและทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมควรรับทุนพัฒนาวิชาการและทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ่าน 1,657 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
6 มีนาคม 2563

       คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนจำนวน 2 ทุน  ดังนี้

        1. การให้ทุนพัฒนาวิชาการ ประเภทขาดแคลน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในภาคเรียนที่ 1/2563 (คลิ๊ก)

        2. การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษา โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 1/2563 (คลิ๊ก)

    ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศเพื่อเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ มายื่น ณ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563