คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดเสวนาในหัวข้อ อยู่อย่างไรปลอดภัยจากฝุ่นและไวรัส?

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดเสวนาในหัวข้อ อยู่อย่างไรปลอดภัยจากฝุ่นและไวรัส?

อ่าน 180 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
4 มีนาคม 2563

    ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา ในหัวข้อ อยู่อย่างไรปลอดภัยจากฝุ่นและไวรัส ? โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พจน์ อินทลาภาพร อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ จากโรงพยาบาลราชวิถี  รองศาสตราจารย์วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์ จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และรองศาสตราจารย์นฤมล เครือองอาจนุกูล จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นวิทยากรร่วมเสวนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นผู้ดำเนินรายการ การจัดงานเสวนา ในหัวข้อ อยู่อย่างไรปลอดภัยจากฝุ่นและไวรัส ? มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้มีวิธีการดูแลและป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM. 2.5 และเชื้อไวรัส Covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. วันที่ 4 มีนาคม 2563

ดูภาพเพิ่มเติม (คลิ๊ก)